Използване на уебсайт simonavateva.bg

Общи условия

Добре дошли в уебсайт www.simonavateva.bg! Това е пространство, посветено на здравословния и хармоничен начин на живот!

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между потребителите и администратора на уебсайтa във връзка с използването на съдържанието и услугите на уебсайта.

С достъпа, разглеждането и използването на услугите на уебсайта, Вие потвърждавате, че имате навършени 18 години, и се съгласявате с настоящите Общи условия и приемате да сте безусловно обвързани от тях. В случай на несъгласие с Общите условия, моля преустановете използването на уебсайта и услугите.

I. Дефиниции

“Общи условия”, “ОУ” – условията, уреждащи отношенията между Потребителите, от една страна, и Администратора, от друга, във връзка с достъпа до Уебсайта, разглеждането и използването на предоставяните Услуги.

“Уебсайт”, “Сайт” – обособено пространство в Интернет с уеб адрес (URL) www.simonavateva.bg, включително мобилни и други свързани софтуерни приложения.

“Администратор”, “Ние” – дружеството, което управлява и поддържа Уебсайта:, “Симона Вътева Нутришън” ЕООД, вписано в Търговския регистър, с ЕИК 200857290, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1113, ж.к. Гео Милев, ул. “Лидице” № 10, ап. 10.

“Консултант” –  сертифициран консултант по натуропатия, който предоставя на Потребителите Услугите, предлагани на Уебсайта.

“Потребител”, “Вие” – лице, което осъществява достъп до Уебсайта и/или използва предоставяните Услуги.

“Услуги” – всички услуги, ресурси и функционалности, предоставени от Администратора чрез Уебсайта и достъпни за Потребителите.

II. Приемане, валидност и действие на Общите условия

 1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение със задължителна обвързваща сила за Потребителите и Администратора. Отношенията между Администратора и Потребителите се регулират от тези ОУ, Политиката за поверителност и бисквитки, както и всички други писмени правила и условия на Администратора, публикувани в Уебсайта, които са неразделна част от настоящите ОУ.
 2. ОУ не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами, услуги, продукти и софтуер на трети страни, доколкото последните не се предоставят и контролират от Администратора.
 3. Администраторът определя съдържанието на настоящите ОУ и си запазва правото да внася промени по всяко време. Промените се оповестяват като актуализираните ОУ се публикуват в Уебсайта с отразена в тях дата на последна актуализация, както и чрез комуникация с Потребителите в случаите, когато това се изисква по закон. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена. При несъгласие с новата версия на ОУ Потребителят не следва да използва Уебсайта и Услугите след влизането й в сила. Ако Потребителят продължи да използва Уебсайта и Услугите след актуализирането на ОУ, ще се счита, че същият е съгласен с последната публикувана версия на ОУ.
 4. Администраторът полага дължимата грижа за представяне на пълна и точна информация в Сайта. Възможно е да се срещнат непълноти или неточности в някои текстове на Сайта, дължащи се на човешка или техническа грешка.
 5. В случай че Потребителите имат съмнение относно качеството на Услугите или съдържанието или надеждността на Сайта, те не трябва да използват Услугите или която и да е част от Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите или ресурсите на Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Потребителя.

III. Услуги

   1. Уебсайтът предоставя на Потребителите Услуги със следния предмет: информация и консултации относно здравословен начин на живот. Администраторът си запазва правото да внася промени в предмета и характеристиките на Услугите по всяко време и по своя преценка.
   2. Уебсайтът предлага и функционалности като поддържането на блог с авторски статии и материали. Материалите в блога са само и единствено с информативен характер относно здравословен начин на живот и не представляват медицински съвет, съвет за лечение и/или диагноза.
   3. Потребителят използва Услугите във вида, в който са обявени, съгласно посочените условия и параметри. Услугите се използват по желание на Потребителя, който е единствено отговорен за избора на всяка Услуга и за съответствието й с неговите очаквания по отношение на нейния вид, качество, полезност, приложимост, ефективност и други критерии.
   4. Подробна и детайлизирана информация за предлаганите на Сайта Услуги, включително, но не само начин на предоставяне, продължителност, цена, методи за плащане и други, Потребителят получава след изпращане на запитване през формата за запитване в Сайта. Някои от Услугите могат да изискват попълване на въпросник от Потребителя с информация за него или нея, необходима за изпълнението на Услугите.
   5. Преди да бъде обвързан от условията на конкретните Услуги, настоящите ОУ и Политиката за поверителност и бисквитки Потребителят получава подробна информация за съответните Услуги, както е посочено в т. 8 от тези ОУ.
   6. При изпращане на запитване, запознаване с и приемане на условията на Услугите, Общите условия и Политиката за поверителност и бисквитки Сайтът предоставя на Потребителя възможност за избор и запазване на час за консултация. Администраторът МОЖЕ да изпраща на Потребителя имейл за потвърждение на часа за консултация.
   7. В имейла за потвърждение на консултацията е поместен линк, отвеждащ към сигурна страница за извършване на онлайн плащане с кредитна или дебитна карта. Препоръчително е предварително запознаване на Потребителите с условията на съответния платежен оператор. Потребителят заплаща Услугата/и най-малко 48 часа преди провеждане на насрочената консултация.
   8. Поръчката на Услугите, предлагани на Сайта, се счита за завършена след попълването на въпросника по т. 9 от тези ОУ.
   9. Администраторът си запазва правото по своя преценка да променя, добавя и/или премахва Услуги и функционалности, както и да внася промени, включително, но не само в цените на Услугите и методите на плащане. Всяка промяна в цените на Услугите влиза в сила след датата на публикуването й в Уебсайта, но не засяга изпратени и заплатени поръчки.

IV. Достъп

 1. Потребителите имат свободен достъп до Уебсайта за разглеждане на материалите в сайта и блога и за отправяне на запитване до Консултанта през съответната форма на запитване, поместена в Сайта.
 2. За използването на Услугите Потребителите трябва да разполагат със свързано с интернет устройство, съвместимо с техническите изисквания за визуализиране и използване на Уебсайта, и да следват описаните в раздел III от тези ОУ стъпки.

V. Права и задължения

 1. Права и задължения на Потребителя
  • Потребителят се задължава:
   • Да използва предлаганите в Уебсайта Услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението им и в съответствие с настоящите ОУ и да предоставя вярна информацияза себе си, да не сепредставя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през Уебсайта;
   • Да осъществява достъп до Услугите и Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от Администратора, реализирани чрез обичайната им функционалност в Уебсайта;
   • Да не използва, възпроизвежда, копира и разпространява, в цялост или отделни части, Уебсайта и/или публикуваното в него съдържание за каквито и да цели (комерсиални или некомерсиални) извън изрично посочените в ОУ;
   • Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя: копиране, адаптиране, модифициране, реверсивен инженеринг, създаване на производни на софтуера в Уебсайта; заобикаляне, премахване, манипулиране на каквито и да е елементи от въведените мерки и технически средства за защита на Услугите и Уебсайта от неоторизиран достъп, хакерски и други деструктивни злонамерени атаки и разрушителни действия, включително, но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокиране на достъпа до Услугите и/или до Уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаване в цялост или частично функционалността на Услугите и Уебсайта, кражба и загуба на данни;
   • Да се информира за промени в Уебсайта, Услугите и други ресурси, съгласно публикуваната в Уебсайта информация за тези промени;
   • Да не нарушава права на интелектуална собственост на Администратора и на трети лица.
  • Потребителят има право:
   • Да използва законосъобразно Уебсайта и всички Услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ;
   • Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на Услугите и Уебсайта и да иска заличаване /изтриване/ на своите данни от Администратора.
 1. На основание чл. 57, ал. 1, т. 13 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) правото на отказ не може да бъде упражнено по отношение на персонализирано дигитално съдържание, до което му е предоставен достъп.
 2. Права и задължения на Администратора
  • Администраторът има право:
   • По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в Услугите и в Уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните от него Услуги, както и да разширява обхвата на Услугите, без писмено уведомление до Потребителите и без да носи отговорност за това;
   • Да блокира достъпа на Потребител до Уебсайта при нарушаване на настоящите ОУ, Политиката за поверителност и бисквитки и други писмени условия, които са неразделна част от ОУ, включително, но не само при извършване, опит или при реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия или действия,  с които се застрашава сигурността и функционирането на Услугите и/или на Уебсайта, или са засегнати законни интереси на Потребителите, на Администратора или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или за опазването на друг значим обществен интерес;
   • Временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите с оглед повишаване качеството на  Услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности;
   • Да търси с всички позволени от закона средства защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на Общите условия, Политиката за поверителност и бисквитки и други писмени условия, неразделна част от настоящите ОУ;

Всички права, които не са изрично предоставени на Потребителите и/или трети страни в тези ОУ, са запазени и принадлежат на Администратора.

  • Администраторът се задължава:
   • Да обработи своевременно и коректно всяка заявка за запазване на час за консултация на Потребител;
   • Да предостави избраната и заплатена от Потребителя услуга.

VI. Отговорност. Ограничения

 1. Услугите и тяхното изпълнение се базират на информацията, предоставена от Потребителя при попълване на въпросника по т. 8 от тези ОУ и в хода на провеждане на консултациите, и се основават на най-добри академични и професионални практики в сферата на здравословния, балансиран и хармоничен начин на живот.
 2. Съдържанието на Уебсайта, включително материалите в блога, и предлаганите Услуги не са, не трябва да се считат за и не заместват професионални медицински, диетологични или диагностични консултации или лечение. При наличие на здравословен проблем Потребителят трябва да потърси съвет от личния лекар или медицински специалист в съответната област.
 3. Администраторът не дава гаранции за ефикасността или безопасността на продукти и лечения, споменати и/или описани в която и да е част от съдържанието на Уебсайта. Описани в материали, част от съдържанието на Сайта, здравни състояния, информация за лекарствени продукти, хранителни добавки, билкови добавки и други подлежат на промяна и не са предназначени да покрият всички възможни употреби, указания, предпазни мерки, предупреждения, лекарствени взаимодействия, алергични реакции и/или неблагоприятни ефекти. Администраторът не препоръчва или одобрява какъвто и да е специфичен тест, доставчик на клинични грижи, продукт, процедура, мнение, услуга и/или друга информация, която може да бъде спомената в съдържанието на Уебсайта.
 4. Администраторът не носи отговорност за:
  • Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчикът или лицата, предоставящи свързани и други услуги, достъпни през Уебсайта. Администраторът не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези услуги и уебсайтове на трети лица;
  • Качеството на Услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или други щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на Потребителя;
  • Вреди (преки, косвени, инцидентни или бъдещи), които са причинени от неточна, недостоверна, заблуждаваща и подвеждаща информация и/или данни, публикувани от рекламодатели или от други информационни източници в Уебсайта;
  • Загуби на Потребителя от пропуснати ползи.

VII. Защита на личните данни

 1. С достъпа до Уебсайта Потребителят приема, че личните му данни могат да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилно, безпроблемно и пълноценно използване на Уебсайта и Услугите съгласно ОУ и публикуваната в Уебсайта Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от ОУ и е достъпна тук.
 2. Администраторът обработва лични данни на Потребителите в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
 3. Администраторът не носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица.
 4. По въпросите за обработването на лични данни се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
 5. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите съгласно изискванията на ЗЗЛД и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

VIII. Интелектуална собственост

 1. Цялото съдържание и оформление на Уебсайта, включително, но не само дизайн, текстове, графики, изображения, лого на Администратора, потребителски интерфейс, бази данни и софтуер, в цялост или отделни негови елементи, обекти на интелектуална собственост, са собственост на Администратора или са лицензирани от правоносителите им и са защитени от българските или други приложими международни актове за авторски и други права върху интелектуална собственост.
 2. Възпроизвеждането на който и да е елемент, обект на интелектуална собственост, на Услугите и Уебсайта може да се извършва само и единствено с изричното писмено съгласие на Администратора. Използването на Услугите и на Уебсайта не предоставя на Потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.
 3. Забранено е използването на материалите, публикувани в блога, по какъвто е да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, включително е забранено публикуването му в социални мрежи, блогове, форуми и други без изричното писмено разрешение на Администратора или на съответните правоносители.

IX. Надзор. Алтернативно решаване на спорове

 1. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите (КЗП) с адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6; телефон за потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.
 2. При спор относно задължения във връзка с използване на Уебсайта и Услугите съответният Потребител може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл. 181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на КЗП на адрес www.kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .

X. Приложимо право

 1. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Споровете във връзка с използването на Уебсайта и Услугите, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или чрез орган за АРС, ще се отнасят за разглеждане и разрешаване от компетентния български съд.

Благодарим Ви, че се запознахте с Общите условия за използване на Уебсайта!

В сила от 01.09.2021 г.